Crown Oak ®

Traditional green oak framed outbuildings of distinction.

Garages, carports, customised complexes, poolhouses, courtyards, barns, shelters, guesthouses, garden rooms, annexes, gazebo’s, pergola, Exclusively designed and made to measure.  Genuine craftmenship.

www.loghomes.be
Tel. : 0032 473 26 08 26

Algemene Voorwaarden.

Art.1:

Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met CROWN LOGHOMES en CROWNOAKeurope ®  behoudens uitdrukkelijke en geschreven afwijking.

In geval van betwisting/ tegenstrijdigheid met andersluidende bepalingen, primeren steeds de algemene voorwaarden.

Afwijkende bedingen van de algemene voorwaarden van CROWN gelden slechts met betrekking tot die punten waar ze uitdrukkelijk betrekking op hebben.

Art. 2:

De prijsoffertes uitgaande van CROWN zijn slechts geldig tot 15 dagen na offertedatum , tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de prijsofferte.

De prijsoffertes uitgaande van CROWN zijn slechts rechtsgeldig en bindend wanneer zij werden ondertekend door haar zaakvoerder of diens aangestelde.

Alle afwijkingen en mondelinge overeenkomsten zijn slechts bindend na een schriftelijke bevestiging door CROWN.

Alle meer- of bijwerken, niet vermeld in prijsofferte, worden aan de normale geldende regieprijzen schrijnwerkerij uitgevoerd.

Wanneer de ondertekening van de bestelbon en de plaatsing een periode van 2 maanden overschrijdt, kan de eventuele prijsstijging van het eikenhout en bouwmaterialen of de koerswissel van de pond worden doorgerekend aan de klant met een maximum van 8%. Indien de verlate plaatsing te wijten is aan weerverlet, heeft dit geen invloed op de kostprijs van de bestelling.

Eventuele toeslagen omwille van de steeds stijgende grondstofprijzen zal steeds in gezamenlijk overleg worden vastgesteld en per aparte offerte vastgelegd worden.

Indien de verlate plaatsing te wijten is aan weerverlet, heeft dit geen invloed op de kostprijs van de bestelling.

Art. 3:

Wanneer de bestelling eenzijdig wordt geannuleerd voor aanvang van de aannemingswerken, heeft CROWN recht op een schadevergoeding gelijk aan 15% van de totale aannemingssom.

Wanneer de bestelling eenzijdig door de klant wordt geannuleerd tijdens de uitvoering van de aannemingswerken, dan heeft CROWN, bovenop de betaling van de reeds uitgevoerde werken, recht op een schadevergoeding gelijk aan 30% van het nog uitstaande saldo van de bestelling.

Art. 4:

De door CROWN medegedeelde leveringstermijn is slechts een streefdatum die haar op generlei wijze verbindt.

In geval een levering niet binnen de uitvoeringstermijn geschiedt is CROWN geen vergoeding verschuldigd aan de klant.

In geval een vertraging in de uitvoeringstermijn is te wijten aan de klant,
CROWN bepaalt zelf wanneer de aannemingswerken (opnieuw) worden aangevat zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn.

Art. 5:

Alle goederen geleverd door CROWN blijven bij haar eigendom tot zolang de corresponderende facturen werden voldaan.

De noodzakelijke aanpassingswerken aan constructies bij maatwerk en aanbouw zijn ten laste van de klant , tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

CROWN bepaalt welke aanpassingen noodzakelijk zouden zijn en de wijze van uitvoering ervan.

Deze afwijkingen op de aangeleverde plannen kunnen geen voorwerp zijn van enige discussie bij maatwerk en aanbouw.
De klant verklaart in het bezit te zijn van de nodige vergunningen.
De aannemer heeft geen aansprakelijkheid m.b.t. eventuele vrijstellingen , meldingen of vergunningen.

Indien de vertraging in de levering van de goederen optreedt ten gevolge van aan de klant toe te rekenen oorzaken, is CROWN gerechtigd de goederen op te slaan voor rekening en voor risico van de klant en betaling te vorderen als had de aflevering plaatsgevonden.

Art. 6:

Klachten wegens zichtbare gebreken dienen door de klant, op straffe van verval, onmiddellijk na uitvoering van de aannemingswerken per aangetekende brief te worden gemeld, bij gebreke waaraan deze geacht worden definitief te zijn aanvaard.

Garantie.

Na deze termijn worden klachten van de klant m.b.t. de zichtbare gebreken niet meer aanvaard en is er geen verhaal meer mogelijk t.o.v.  CROWN voor de zichtbare gebreken.

De eikenhoutenconstructie volgens de regels van de kunst verbonden door middel van eiken drevels – voorzien van structurele verbindingen , die hechter worden naarmate het eiken droogt . De werking van hout en het vertonen van windbarsten , torsing … door krimping bij het droogproces staat beschreven op de website en is gekend door de koper.

Art. 7:

De facturen van CROWN zijn, behoudens voorafgaande schriftelijke toegestane afwijking, die als dan dient te worden vermeld op de factuur, contant betaalbaar binnen de 8 dagen vanaf de factuurdatum.

Bij niet-betaling  van de factuur op de vervaldag, zal de klant van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een conventionele interest verschuldigd zijn van 10 % per jaar op het verschuldigde factuurbedrag vanaf de vervaldatum, evenals een gerechtelijke interest gelijk aan de conventionele interest (10% per jaar), evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het verschuldigd factuurbedrag, met een minimum van € 25 per openstaand factuurbedrag, n en ander onverminderd de overige rechten die CROWN uit hoofde van wanprestatie en uit hoofde van haar algemene voorwaarden kan doen gelden t.o.v. de klant.

De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelf niet-vervallen facturen, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar.

De niet – betaling of slechts gedeeltelijke betaling van openstaande facturen heeft tot gevolg dat toegekende kortingen en afrondingen en minprijzen komen te vervallen.

Het protesteren van een factuur dient schriftelijk te worden vastgelegd per aangetekend schrijven of verslag van oplevering —  nooit mondeling.

Het plaatsen van een bestelling en/of de aanvaarding van een factuur geldt als aanvaarding van de algemene voorwaarden van CROWN.

Art.8:

Ingeval van zware fout in hoofde van klant, alsook ingeval van wijziging van de toestand van de klant, niet beperkend opgesomd: onbekwaamheid, overlijden, wet continuïteit onderneming, faling, staking van betaling of vereffening,  heeft CROWN het recht om, zonder enige ingebrekestellingen zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst of enige andere overeenkomst met de klant op te schorten, of deze geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat  CROWN tot enige schadevergoeding gehouden is, doch onverminderd de verdere aan CROWN toekomende rechten.

Onder zware fout wordt onder meer begrepen, niet limitatief opgesomd:

De niet betaling van een factuur op de factuurdatum, indien de klant niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke hem/haar uit deze of uit enige andere met CROWN gesloten overeenkomst mocht voortvloeien.

Overmacht in hoofde van CROWN bestaat indien zij verhinderd wordt om haar verplichtingen te voldoen ten gevolge van omstandigheden buiten haar wil, met name- niet-limitatief opgesomd / het niet voldoen door de leveranciers van CROWN aan hun verplichtingen, het weigeren of intrekken van de nodige vergunningen of licenties, bevolen bouwstop, enz..

Alsdan is de CROWN gerechtigd de overeenkomst zonder verdere verplichtingen en/of  zonder dat dit aanleiding kan geven tot schadevergoeding in hoofde van de klant, hetzij op te schorten, hetzij als ontbonden te beschouwen.

Art. 9:

Indien verschillende personen gelijktijdig als klant optreden, zijn zij hoofdelijk en solidair, de ene bij gebreke aan de andere, gehouden tot alle verplichtingen voortspruitende uit de overeenkomst.

De klant is ertoe gehouden tot aan de volledige vereffening, zijn eventuele adreswijziging(en) binnen de 7 dagen bij aangetekend schrijven aan CROWN te melden, bij gebreke waaraan alle nadelige hieruit voortvloeiende gevolgen uitsluitend ten zijnen laste vallen.

Art. 10:

  • CROWN kan foto’s, genomen van de door haar uitgevoerde aannemingswerken, aanwenden voor publicitaire doeleinden.
  • Wijzigingen t.o.v. de goedgekeurde bouwtekeningen m.b.t. de structuur in eiken kunnen door CROWN worden aangepast voor of tijdens de werken indien deze structureel noodzakelijk zijn.

Art. 11:

Al de overeenkomsten tussen CROWN en de klant zijn onderworpen aan het Belgische recht.

Ingeval van betwisting en/of geschil omtrent de overeenkomst tussen CROWN  en de klant  zijn, in geval de klant  een handelaar is, uitsluitend de Rechtbanken te Antwerpen bevoegd, en in voorkomend geval, de Vrederechter te Schilde.

In geval de klant een niet-handelaar is, geldt art. 624, 1?, 2? en 4? Ger. W., dit onverminderd de toepassing van de art. 627-629 Ger. W..